Poppystamps - Dies - Basic Ovals Set

Poppystamps

$20.80 $26.00
SKU: POPPY-2477

4 x 5.2, 3.7 x 4.9, 3.3 x 4.5, 2.9 x 4.2, 2.6 x 3.8, 2.2 x 3.4, 1.9 x 3.1, 1.5 x 2.7 inches